חשבונאות

אנו מציעים לך לנהל חשבונות מרחוק, לרבות לעבד את המסמכים המוגשים על ידיך ולרשומם בתוכנת החשבונאות.

אנחנו גם מציעים לך להגיש דוחות מיסים וטפסי פנסיה למוסד מוסמך ונתונים המשקפים עיסוק כלכלי ללשכה הלאומית לסטטיסטיקה.

שירות החשבונאות כולל רכיבים דלהלן:

- קביעת אסטרטגיית החשבונאות

- עיבוד המסמכים הראשונים

- ייעוצים לגבי ענייני החשבונאות השוטפים

- ניהול החשבונות בתוכנה

- חישוב המיסים בהתאם לחוק מיסוי הפועל בגאורגיה

- עיבוד המידע והגשת דו"חות מתאימים לרשות מיסים

- הגשת דו"ח למוסד לפנסיה

- יחסים עם הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה

- הכנת מידע אודות חשבונות חייבים וחשבונות נושים

- הגנת הזכויות של המזמין מול רשויות מיסים וביקורת במסגרת הביקורת המתוכננת והלא-מתוכננת.