უძრავი ქონება

ჩვენ უზრუნველვყოფთ უძრავი ქონების სამართლებრივი მდგომარეობის შესწავლას (ისტორიულ ანალიზს პირველადი რეგისტრაციის დღიდან) და შესაბამისი დასკვნების მომზადებას. ასევე გთავაზობთ უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებების (ყიდვა, გაყიდვა, ქირავნობა, იჯარა, იპოთეკა, სერვიტუტი, უზუფრუქტი, აღნაგობა და სხვა) დადების პროცესში სამართლებრივ მხარდაჭერას, რაც გულისხმობს როგორც დოკუმენტაციის მომზადებას, ისე წარმომადგენლობას გარიგების აღსრულების პროცესში.