სასამართლო / საარბიტრაჟო საქმისწარომება

საქართველოს საერთო სასამართლოებსა და არბიტრაჟებში წარმომადგენლობის ფარგლებში ჩვენ დაგეხმარებით შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავებასა და მომგებიანი პოზიციის ჩამოყალიბებაში; უზრუნველყოფთ სარჩელების, შესაგებლების, შუამდგომლობების, საჩივრებისა და სხვა ტიპის დოკუმენტაციის შედგენასა და სასამართლოში/არბიტრაჟში წარდგენას, აგრეთვე, თქვენი ინტერესების დაცვას საქმის ზეპირი განხილვის ეტაპზე.