სიახლეები

სიახლეები

"კონკურენციის შესახებ" კანონში ცვლილებები შედის

2020 წლის ნოემბრიდან "კონკურენციის შესახებ" საქართველოს კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის. ცვლილებები განაპირობა ევროკავშირთან თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხებით ნაკისრმა ვალდებულებამ. აღსანიშნავია, რომ ცვლილებების განხორციელებამდე კანონი შეიცავდა არაერთ სისრემურ თუ პროცედურულ ხარვეზს, რაც კონკურენციის სააგენტოს ხელს უშლიდა საქმიანობის ეფექტურად განხორციელებაში. ცვლილებები მიზნად ისახავს სწორედ, ამ ხარვეზების აღმოფხვრას და კანონის აღსრულების მექანიზმების გაუმჯობესებას. მისი ძირითადი მიზანია ეფექტიანი და ყოვლისმომცველი კანონმდებლობის მიღება, რაც უზრუნველყოფს საქართველოში კონკურენციის განვითარებისთვის შესაბამისი გარემოს შექმნას და ამ გარემოს დასაცავად ყველა სახის "ანტიკონკურენტული" შეთანხმებისა თუ ქმედებების დაუშვებლობას.

განახლებული კანონის მიხედვით:

  • ეკონომიკური აგენტები ვალდებულნი იქნებიან, რომ სააგენტოს მიაწოდონ ინფორმაცია როგორც საქმის მოკვლევის, ასევე, კონცენტრაციის შესახებ შეტყობინების განხილვის და მონიტორინგის პროცესში, რაზეც კანონში განხორციელებულ ცვლილებებამდე ვალდებულება არ გააჩნდათ;
  • შეიცვალა და გაიზარდა საქმისწარმოების ვადები სხვადასხვა პროცედურასთან მიმართებაში, რაც მიზნად ისახავს სააგენტოსთვის დროის გაზრდას საკითხის საფუძვლიანად გამოკვლევისა და ეფექტურად გადაწყვეტისთვის;
  • ეკონომიკური აგენტების შემოწმება განხორციელდება წინასწარი შეტყობინების გარეშე (აღნიშნულის თაობაზე ცვლილებები შევიდა ასევე ადმინისტრაციულ საპროცესო კოდექსშიც). ძველი რედაქციით პროცედურა ხორციელდებოდა სასამართლოს თანხმობით, თუმცა, სპეციალური პროცედურული ნორმების არარსებობის გამო, სასამართლო ხელმძღვანელობდა ზოგადი წესებით და წინასწარ ატყობინებდა ეკონომიკურ აგენტებს შემოწმების თაობაზე, რაც მათ აძლევდა დროს გაენადგურებინათკონკურენციის საწინააღმდეგო შეთანხმების დამადასტურებელი მტკიცებულებები. ცვლილებების შემდეგ ეს პრაქტიკა შეიცვლება და შესაბამისად, სასამართლო არ მოახდენს ეკონომიკური აგენტების წინასწარ ინფორმირებას, რაც მხარეთა შორის კომუნიკაციის დამადასტურებელი ფაქტების აღმოჩენას შეუწყობს ხელს;
  • გაიმიჯნა კონკურენციის სააგენტოსა და მარეგულირებელ ორგანოებს შორის კომპეტენცია. მარეგულირებელ ორგანოებს მაინც რჩებათ საკუთარ სექტორებში კონკურენციის აღსრულების ვალდებულება, თუმცა ისინი იხელმძღვანელებენ "კონკურენციის შესახებ" კანონით.

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ცვლილებებამდე კანონში არ არსებობდა მისი დარღვევისათვის შესაბამისი სანქცია, რაც კანონის ეფექტურად აღსრულებას უშლიდა ხელს. განხორციელებული ცვლილებებით აღმოიფხვრება ეს ხარვეზები. სააგენტო უფლებამოსილია დააკისროს ჯარიმა ეკონომიკურ აგენტებს კანონით დაკისრებული მოთხოვნების შეუსრულებლობისას. ამასთან, ჯარიმის დაკისრებასთან ერთად, კონკურენციის სააგენტო უფლებამოსილია თავდაპირველი მდგომარეობის აღდგენის მიზნით სასამართლოს მიმართოს შუამდგომლობით და მოითხოვოს, რომ ეკონომიკურ აგენტს დაეკისროს სხვადასხვა ვალდებულების შესრულება, მათ შორის საწარმოს, წილების, აქტივების გასხვისება, ასევე რეორგანიზაციის განხორციელება, ხელშეკრულების შეწყვეტის ვალდებულება და სხვა.

გაზიარება:
სიახლეები

2022 წლის 01 ივნისიდან ძალაში შევიდა კანონი „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“

2022 წლის 01 ივნისიდან ძალაში შევიდა კანონი „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“
ვრცლად
სიახლეები

ღამის სამუშაოზე დასაქმებულ პირთათვის პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ჩატარების წესები და პირობები დადგინდა

ღამის სამუშაოზე დასაქმებულ პირთათვის პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ჩატარების წესები და პირობები დადგინდა
ვრცლად
სიახლეები

შესაძლოა, სალიზინგო კომპანიების საქმიანობის რეგულირება დაიწყოს

შესაძლოა, სალიზინგო კომპანიების საქმიანობის რეგულირება დაიწყოს
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოს ეროვნული ბანკი, სესხის გამცემი სუბიექტების საოპერაციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, გეგმავს ცვლილებების განხორციელებას შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში.

საქართველოს ეროვნული ბანკი, სესხის გამცემი სუბიექტების საოპერაციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, გეგმავს ცვლილებების განხორციელებას შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში.
ვრცლად
სიახლეები

2021 წლის 12 მაისიდან „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის.

2021 წლის 12 მაისიდან „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის.
ვრცლად
სიახლეები

2021 წლის 01 აპრილიდან ძალაში შევიდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ახალი წესი

2021 წლის 01 აპრილიდან ძალაში შევიდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ახალი წესი
ვრცლად
სიახლეები

2021 წლის 22 თებერვალს საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარედგინა „აღსრულების კოდექსი“-ს კანონპროექტი.

2021 წლის 22 თებერვალს საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარედგინა „აღსრულების კოდექსი“-ს კანონპროექტი.
ვრცლად
სიახლეები

2021 წლის 05 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა

2021 წლის 05 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოს შრომის კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა

საქართველოს შრომის კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოში ვიზიტი ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით

საქართველოში ვიზიტი ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით
ვრცლად
სიახლეები

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა
ვრცლად
სიახლეები

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა
ვრცლად
სიახლეები

01 სექტემბრიდან „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ ამოქმედდა

01 სექტემბრიდან „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ ამოქმედდა
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოს მთავრობა უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას, საქართველოდან დისტანციურად იმუშაონ

საქართველოს მთავრობა უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას, საქართველოდან დისტანციურად
ვრცლად
სიახლეები

საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული დღგ-ს რეფორმა

საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული დღგ-ს რეფორმა   2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსში
ვრცლად
სიახლეები

საქართველო საზღვრების გახსნას იწყებს

საქართველო საზღვრების გახსნას იწყებს
ვრცლად
სიახლეები

სესხების გადავადების პროგრამა

მსოფლიოში გამოცხადებული პანდემიისა და კორონა კრიზისის ფონზე, 2020 წლის მარტში ქვეყანაში ამოქმედდა
ვრცლად
სიახლეები

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის შესახებ

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის შესახებ
ვრცლად
სიახლეები

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით გახანგრძლივდა

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით გახანგრძლივდა
ვრცლად
სიახლეები

აღსრულების ეროვნული ბიურო ფუნქციონირების სრულად ელექტრონულ მეთოდზე გადადის

2020 წლის 06 აპრილიდან სააღსრულებო წარმოება გამარტივებულად და ელექტრონულად განხორციელდება.
ვრცლად
სიახლეები

ერთ წელში მიკროსაფინანსოების რაოდენობა 19-ით შემცირდა

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ქვეყანაში 48 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქმიანობს. მათი რაოდენობა გასული 1 წლის განმავლობაში 19-ით არის შემცირებული.
ვრცლად
სიახლეები

როგორია კომერციული ბანკების აქტივების მდგომარეობა საქართველოში?

2019 წლის პირველი დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 15 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 14 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით.
ვრცლად
სიახლეები

ცვლილება საბროკერო კომპანიის ლიცენზირებისა და რეგულირების წესში

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი ჩარჩოს განახლების პროგრამის ფარგლებში ცვლილებები განხორციელდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N145 ბრძანებით დამტკიცებულ "საბროკერო კომპანიის
ვრცლად