სიახლეები

სიახლეები

2021 წლის 01 აპრილიდან ძალაში შევიდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ახალი წესი

2021 წლის 01 აპრილიდან ძალაში შევიდა მომხმარებელთა უფლებების დაცვის ახალი წესი, რომელმაც ჩაანაცვლა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მიერ 2016 წლის 23 დეკემბერს მიღებული ბრძანება. 

წესის ახალი რედაქციის თანახმად, კიდევ უფრო გაიზარდა ფინანსური ორგანიზაციების (კომერციული ბანკები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სესხის გამცემი სუბიექტები და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება – საკრედიტო კავშირები) ვალდებულებები მომხმარებლებთან მიმართებაში, კერძოდ:

  • სესხის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში, თუ უარის მიზეზია კრედიტინფოში ასახული მონაცემები, ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია დაუყოვნებლივ, ყოველგვარი დამატებითი ხარჯის დაწესების გარეშე, შეატყობინოს მომხმარებელს სესხის გაცემაზე უარის თქმის მიზეზი;
  • ახალი რეგულაციით გაჩნდა „გენერალური ხელშეკრულების“ ცნება. გენერალური ხელშეკრულება განიმარტება როგორც საფინანსო პროდუქტებით კლიენტის მომსახურების შესახებ ძირითადი ხელშეკრულება, გარდა საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულებისა, რომლის ფარგლებშიც ფორმდება კონკრეტული საფინანსო პროდუქტის ხელშეკრულება. ფინანსურ ორგანიზაციებს დაეკისრათ ვალდებულება, გენერალურ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული რისკები დეტალურად გააცნონ მომხმარებლებს;
  • ფინანსურ ორგანიზაციას დაეკისრა ვალდებულება, საფინანსო პროდუქტის დაზღვევის შემთხვევაში, მომხმარებელს შესთავაზოს არანაკლებ 3 (სამი) სხვადასხვა სადაზღვევო კომპანია ქონებისა და სიცოცხლის დაზღვევისათვის. დღემდე არსებული რეგულაციით ფინანსური ორგანიზაციები თვითონ განსაზღვრავდნენ კონკრეტულ სადაზღვევო კომპანიას, რომელშიც სესხთან დაკავშირებით უნდა მომხდარიყო ქონების ან მსესხებლის სიცოცხლის დაზღვევა. უფრო მეტიც, ახალი რედაქციით მომხმარებლებს მიეცათ შესაძლებლობა, თვითონ წარადგინონ ფინანსურ ორგანიზაციაში სადაზღვევო პოლისი მათ მიერ არჩეული სადაზღვევო კომპანიიდან (რომელიც უნდა იყოს ფინანსური ორგანიზაციის მიერ  დადგენილ დაზღვევის მინიმალური მოთხოვნების შესაბამისი), ხოლო ფინანსურ ორგანიზაციას უფლება არ აქვს, დასაბუთების გარეშე, უარი განაცხადოს მის მიღებაზე;
  • გაიზარდა ფინანსური ორგანიზაციის მიერ ხელშეკრულების პირობების ცალმხრივად ცვლილების შეტყობინების ვადა. ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია სპეციფიკური საფინანსო პროდუქტის მნიშვნელოვანი პირობების ცვლილების შესახებ აცნობოს ცვლილების განხორციელებამდე არანაკლებ 2 (ორი) თვით ადრე, ხოლო სხვა საფინანსო პროდუქტის ფასის ზრდის შემთხვევაში – არანაკლებ ერთი თვით ადრე. ამასთან, მხოლოდ საჯარო სივრცეში განთავსებული განცხადება ხელშეკრულების პირობების ცვლილების შესახებ არ ჩაითვლება მომხმარებლისთვის ინფორმაციის მიწოდებად.

კიდევ ერთ ნოვაციას წარმოადგენს ის, რომ წესის ახალი რედაქციით, გარდა მომხმარებლისა, განსაკუთრებული დაცვის ქვეშ მოექცნენ, აგრეთვე, მსესხებლის თავდები და უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრე. კერძოდ:

  • ხელშეკრულების პირობების ცვლილების შემთხვევაში, ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია შეტყობინება გაუგზავნოს არამარტო მსესხებელს, არამედ თავდებს ან/და უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრესაც;
  • ფინანსური ორგანიზაციის მხრიდან ინფორმირების ვალდებულება გაიზარდა, აგრეთვე, სესხის ვადაგადაცილების შემთხვევაზეც, კერძოდ, ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია დავალიანების წარმოშობის დღიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში აცნობოს აღნიშნულის თაობაზე არა მხოლოდ მსესხებელს, არამედ, აგრეთვე, თავდებს და უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრეს;
  • ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებულია წერილობითი ინფორმირება/გაფრთხილება მისცეს თავდებს და უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრეს, რომ გენერალური ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ამავე ხელშეკრულებით დადგენილი ლიმიტის ფარგლებში, მსეხებელზე დამატებით კრედიტის გაცემის შემთხვევაში, კრედიტის გაცემაზე მათი დამატებითი თანხმობა არ იქნება საჭირო და მათი უზრუნველყოფის მოცულობა გავრცელდება გენერალური ხელშეკრულების უზრუნველყოფის ფარგლებში გაცემულ ყველა კრედიტზე. გარდა ამისა, გენერალური ხელშეკრულების ფარგლებში ყოველი ახალი სესხის გაცემისას ფინანსური ორგანიზაცია ვალდებული იქნება თავდებს ან/და უზრუნველყოფის საგნის მესაკუთრეს შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე სესხის გაცემიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

შეიზღუდა ფინანსური ორგანიზაციების უფლებები იმ თვალსაზრისით, რომ მათ აღარ ექნებათ უფლება, სესხის დაფარვის მიზნით, დაარღვიონ მომხმარებლის ვადიანი დეპოზიტი და მისი მეშვეობით მოახდინონ მოთხოვნის დაკმაყოფილება, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც აღნიშნული ვადიანი დეპოზიტი დაგირავებულია სესხის უზრუნველსაყოფად და გირავნობა რეგისტრირებულია საჯარო რეესტრში. 

ახალი რედაქციის თანახმად გაიზარდა მომხმარებელთა უფლებები რამდენიმე მიმართულებით:

  • თუ მომხმარებელი ერთდროულად სარგებლობს რამდენიმე საფინანსო პროდუქტით და უწევს მათი თანადროულად დაფარვა, მომხმარებელს მიენიჭა უფლება, თავად აირჩიოს სესხის დაფარვის რიგითობა, კერძოდ, უშუალოდ სესხის დაფარვის ეტაპზე უნდა მოხდეს მომხარებლის მიერ იმისი მითითება, თუ რომელი სესხის დასაფარად უნდა მიიმართოს პირველ რიგში მის ანგარიშზე არსებული თანხა. აღნიშნულ საკიხზე მხარეთა შორის წინასწარი შეთანხმება დაუშვებელია;
  • თუ მომხმარებელს საბანკო ანგარიშზე თანხა აქვს სხვადასხვა ვალუტაში, მას მიენიჭა უფლება, თავად აირჩიოს კონვერტაციის პრიორიტეტი სესხის თანხის დაფარვისას. 

უნდა აღინიშნოს, რომ ახალი რეგულაციით შემცირდა წინსწრებისა და რეფინანსირების საკომისიოს მაქსიმალური მოცულობაც, რომელიც აქამდე არსებული რეგულაციით შეადგენდა 2%-ს როგორც ინდექსირებულ, აგრეთვე ცვლადგანაკვეთიან სესხებზე. ახალი რედაქციის თანახმად, სესხის საპროცენტო განაკვეთის თითოეული ტიპის მიხედვით (ფიქსირებული, ინდექსირებული, ცვლადი) დადგინდა საკომისიოების განსხვავებული მაქსიმალური მოცულობები. კერძოდ, ცვლადგანაკვეთიანი სესხების შემთხვევაში წინსწრების/რეფინანსირების საკომისიო არ შეიძლება იყოს სესხის დარჩენილი ძირითადი თანხის 1%-ზე მეტი, ხოლო  ინდექსირებულგანაკვეთიანი (მაგ: რეფინანსირების განაკვეთზე, ლიბორზე ან სხვა საჯარო ინდექსზე მიბმული)  სესხის შემთხვევაში - 0,5%-ზე მეტი.

გაზიარება:
სიახლეები

2022 წლის 01 ივნისიდან ძალაში შევიდა კანონი „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“

2022 წლის 01 ივნისიდან ძალაში შევიდა კანონი „მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ“
ვრცლად
სიახლეები

ღამის სამუშაოზე დასაქმებულ პირთათვის პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ჩატარების წესები და პირობები დადგინდა

ღამის სამუშაოზე დასაქმებულ პირთათვის პერიოდული სამედიცინო შემოწმების ჩატარების წესები და პირობები დადგინდა
ვრცლად
სიახლეები

შესაძლოა, სალიზინგო კომპანიების საქმიანობის რეგულირება დაიწყოს

შესაძლოა, სალიზინგო კომპანიების საქმიანობის რეგულირება დაიწყოს
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოს ეროვნული ბანკი, სესხის გამცემი სუბიექტების საოპერაციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, გეგმავს ცვლილებების განხორციელებას შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში.

საქართველოს ეროვნული ბანკი, სესხის გამცემი სუბიექტების საოპერაციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, გეგმავს ცვლილებების განხორციელებას შესაბამის კანონქვემდებარე აქტებში.
ვრცლად
სიახლეები

2021 წლის 12 მაისიდან „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის.

2021 წლის 12 მაისიდან „უცხოელთა და მოქალაქეობის არმქონე პირთა სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ“ საქართველოს კანონში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შედის.
ვრცლად
სიახლეები

2021 წლის 22 თებერვალს საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარედგინა „აღსრულების კოდექსი“-ს კანონპროექტი.

2021 წლის 22 თებერვალს საქართველოს პარლამენტს განსახილველად წარედგინა „აღსრულების კოდექსი“-ს კანონპროექტი.
ვრცლად
სიახლეები

2021 წლის 05 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა

2021 წლის 05 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოს შრომის კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა

საქართველოს შრომის კოდექსში მნიშვნელოვანი ცვლილებები შევიდა
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოში ვიზიტი ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით

საქართველოში ვიზიტი ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით
ვრცლად
სიახლეები

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა
ვრცლად
სიახლეები

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა

უცხოელი ვიზიტორებისათვის ბიზნეს ან/და შრომითი საქმიანობის განხორციელების მიზნით საქართველოში შემოსვლის პროცედურა გამარტივდა
ვრცლად
სიახლეები

"კონკურენციის შესახებ" კანონში ცვლილებები შედის

"კონკურენციის შესახებ" კანონში ცვლილებები შედის
ვრცლად
სიახლეები

01 სექტემბრიდან „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ ამოქმედდა

01 სექტემბრიდან „ბავშვის უფლებათა კოდექსი“ ამოქმედდა
ვრცლად
სიახლეები

საქართველოს მთავრობა უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას, საქართველოდან დისტანციურად იმუშაონ

საქართველოს მთავრობა უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს აძლევს შესაძლებლობას, საქართველოდან დისტანციურად
ვრცლად
სიახლეები

საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული დღგ-ს რეფორმა

საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული დღგ-ს რეფორმა   2021 წლიდან საგადასახადო კოდექსში
ვრცლად
სიახლეები

საქართველო საზღვრების გახსნას იწყებს

საქართველო საზღვრების გახსნას იწყებს
ვრცლად
სიახლეები

სესხების გადავადების პროგრამა

მსოფლიოში გამოცხადებული პანდემიისა და კორონა კრიზისის ფონზე, 2020 წლის მარტში ქვეყანაში ამოქმედდა
ვრცლად
სიახლეები

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის შესახებ

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხის შესახებ
ვრცლად
სიახლეები

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით გახანგრძლივდა

საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 2020 წლის 22 მაისის ჩათვლით გახანგრძლივდა
ვრცლად
სიახლეები

აღსრულების ეროვნული ბიურო ფუნქციონირების სრულად ელექტრონულ მეთოდზე გადადის

2020 წლის 06 აპრილიდან სააღსრულებო წარმოება გამარტივებულად და ელექტრონულად განხორციელდება.
ვრცლად
სიახლეები

ერთ წელში მიკროსაფინანსოების რაოდენობა 19-ით შემცირდა

საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით, ქვეყანაში 48 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქმიანობს. მათი რაოდენობა გასული 1 წლის განმავლობაში 19-ით არის შემცირებული.
ვრცლად
სიახლეები

როგორია კომერციული ბანკების აქტივების მდგომარეობა საქართველოში?

2019 წლის პირველი დეკემბრის მდგომარეობით, საქართველოს საბანკო სექტორი 15 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი; მათ შორის 14 - საწესდებო კაპიტალში უცხოური კაპიტალის მონაწილეობით.
ვრცლად
სიახლეები

ცვლილება საბროკერო კომპანიის ლიცენზირებისა და რეგულირების წესში

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის მარეგულირებელი ჩარჩოს განახლების პროგრამის ფარგლებში ცვლილებები განხორციელდა საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის N145 ბრძანებით დამტკიცებულ "საბროკერო კომპანიის
ვრცლად